Miljöcenter Integritespolícy

 1. 1. Allmänt

Denna integritetspolicy beskriver Miljöcenter AB, org. nr 556424–9018, Kvalitetsvägen 1, Arlöv, e-mail: info@miljöcenter.com, (”Miljöcenter AB”, ” vi”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

1.1 Integritetspolicyn gäller då Miljöcenter AB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Miljöcenter AB, såsom besök på webbplatsen.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

 

 1. 2. Personuppgiftsansvarig

Miljöcenter AB är personuppgiftsansvarig för Miljöcenter AB s behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

 

 1. 3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Miljöcenter AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Miljöcenter AB och dess varumärkes s webbplats, använder dig av Miljöcenter AB s support eller besöker Miljöcenter AB s webbplats eller ett event som Miljöcenter AB anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Miljöcenter AB. Informationen som samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Miljöcenter AB och för att Miljöcenter AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

3.3 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

 

 1. 4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter Miljöcenter AB samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Miljöcenter AB s webbplats

 

 1. 5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Miljöcenter AB behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Miljöcenter AB dina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Miljöcenter AB s och utvalda samarbetspartners varor och tjänster;
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster;
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben;
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar;
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering; samt
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

 

 1. 6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Miljöcenter AB baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, så som för att genomföra bokningar och köp.

6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Miljöcenter AB behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.

6.4 I vissa fall kan Miljöcenter AB ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

 

 1. 7. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

7.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Miljöcenter AB kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Miljöcenter AB s rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

7.2 Miljöcenter AB sparar uppgifter om kunder i högst 36 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Miljöcenter AB.

 

 1. 8. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

8.1 Miljöcenter AB kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Miljöcenter AB s koncernbolag och andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Miljöcenter AB kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

8.2 Tredje part som Miljöcenter AB lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra Miljöcenter AB s och Miljöcenter AB s samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till Miljöcenter AB s avtal med dig som kund.

8.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Miljöcenter AB om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Miljöcenter AB s rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

8.4 Miljöcenter AB kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Miljöcenter AB s leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Miljöcenter AB vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

8.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.

 

 1. 9. Ändring av integritetspolicy

Miljöcenter AB har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Miljöcenter AB kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Miljöcenter AB innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Miljöcenter AB.

 

 1. 10. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Miljöcenter AB har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

 

 1. 11. Dina rättigheter

11.1 Miljöcenter AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

11.2 Miljöcenter AB kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

11.3 Du har rätt att av Miljöcenter AB begära

 1. a) Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
 2. b) Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. c) Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. d) Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

11.4 Miljöcenter AB kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 9 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

11.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

11.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

11.7 Om du inte vill att behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@miljocenter.com. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

11.8 Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

 

 1. 12. Cookies

När du besöker vår hemsida använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

 

 1. 13. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

 

Miljöcenter AB

Kvalitetsvägen 1

232 61 Arlöv

info@miljocenter.com.

040-668 08 50